Meer dan 50 soorten vlaaien, taarten en gebak
Elke dag vers, speciaal voor jou gemaakt
Voor 12:00 uur besteld, morgen in huis
Meer dan 50 soorten vlaaien, taarten en gebak

Winkelmand

Er staan op dit moment geen producten op je bestellijst.

Algemene voorwaarden Supervlaai Nederland

1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Vereniging Supervlaai Licentienemers. hierna te noemen Supervlaai alsmede licentieenemer verbonden “Supervlaai” ondernemers) en de klant. 
2 Supervlaai zal op de website productinformatie (en daaraan verbonden prijsinformatie) ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.1 De klant kan de door Supervlaai op de website aangeboden producten bestellen en afhalen in een door Supervlaai in de bevestigingsmail aangegeven vestiging. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Supervlaai van de bestelling van de klant. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail van Supervlaai. 
2.2 In het geval van een bestelling van € 50,- of meer of in ieder ander geval waarin Supervlaai het nodig acht, kan Supervlaai telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Supervlaai houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen. 
2.3 Supervlaai houdt zich het recht voor een aanbetaling te verzoeken, alvorens de bestelling in productie te nemen.
2.4 De klant kan de bestelling niet annuleren of de overeenkomst ontbinden via de website, uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de afhaaldag kan de bestelling rechtstreeks via de desbetreffende winkel ontbonden worden.
3 De producten kunnen worden afgehaald gedurende de openingstijden van de in de bevestigingsmail aangegeven vestiging. De producten dienen minimaal 1 uur voor sluitingstijd te worden afgehaald. 

4 De klant is voor de via de website bestelde producten de in de bevestigingsmail vermelde prijs verschuldigd, behalve wanneer er sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingsmail kunnen ook na verzending van deze mail door Supervlaai worden gecorrigeerd. 
4.1 Prijzen zijn in euro's, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
4.2 Betaling vindt plaats op het moment dat de klant de producten ophaalt in de vestiging of via iDeal. De klant is, ook in het geval de producten niet worden afgehaald, gehouden tot betaling van de in de bevestigingsmail gegeven aankoopprijs. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Supervlaai bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25) aan administratiekosten verschuldigd en als Supervlaai zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd.
5 Communicatie tussen Supervlaai en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voorzover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Supervlaai opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.
6 Supervlaai stelt de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden voor online bij Supervlaai te bestellen 

7 Supervlaai streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen.
8 Supervlaai is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Supervlaai ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product. 
9. Supervlaai is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.
10 De klant moet meewerken aan een door Supervlaai geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de klant de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.
11 Op de algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te S’ Hertogenbosch.

12 Eigendomsrecht: Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, logo's, iconen, afbeeldingen, audio- en videoclips, digitale downloads, datacompilaties en software, is eigendom van Supervlaai of zijn inhoudsleveranciers en wordt beschermd door nationale en internationale auteursrechtwetten. De samenstelling van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Supervlaai en wordt eveneens beschermd door nationale en internationale auteursrechtwetten.

13 Gebruiksbeperkingen: Het is gebruikers verboden om enig materiaal van supervlaai.nl te kopiëren, reproduceren, distribueren, opnieuw te publiceren, te downloaden, weer te geven, te posten of te verzenden in welke vorm of op welke wijze dan ook, inclusief maar niet beperkt tot elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of op enige andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Supervlaai Nederland of de respectievelijke auteursrechthouder.

14 Licenties en Toestemmingen: Indien u interesse heeft in het gebruiken van enig auteursrechtelijk beschermd materiaal van supervlaai.nl, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, teksten, ontwerpen of code, dient u voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van Supervlaai. Neem contact op via info@supervlaai.nl om een licentie of toestemming aan te vragen.

15 Inbreuk op Auteursrecht: Supervlaai respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Indien u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, gelieve ons te voorzien van de volgende informatie: een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat er inbreuk op is gemaakt; een beschrijving van waar het materiaal dat u beweert inbreuk te maken zich op de site bevindt; uw contactgegevens; een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn agent of de wet; en een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de auteursrechthebbende bent of gemachtigd bent om namens de auteursrechthebbende te handelen.

16 Wijzigingen en Beëindiging: Supervlaai behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elk materiaal te verwijderen of de toegang tot de website te beëindigen voor gebruikers die materiaal gebruiken dat inbreuk maakt op het auteursrecht van anderen. Supervlaai kan ook naar eigen goeddunken en op elk moment de voorwaarden wijzigen of de diensten beëindigen.

Door gebruik te maken van supervlaai.nl, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik dan de website niet.

 

Ingangsdatum: 27 februari 2023

Laatste blog

De beste vlaaien voor Verjaardagen en Traktaties

Lees blog
Meer blogs

Kies je favoriete vlaaibodem

Meer dan 50 soorten vlaaien, taarten en gebak
Elke dag vers, speciaal voor jou gemaakt
Voor 12:00 uur besteld, morgen in huis
Meer dan 50 soorten vlaaien, taarten en gebak